Lesmaterialen Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je informatie vinden over hoe er wordt omgegaan met (persoons)gegevens die je via de website helderopschooljongeren.nl aan ons verstrekt (hierna: “de Website”). Je persoonsgegevens worden verwerkt door het Trimbos-Instituut, gevestigd aan de Da Costakade 45 (3521 VS) in Utrecht, telefoonnummer 030 297 1100, e-mail: [email protected] (hierna: “Trimbos”).
Als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop Trimbos omgaat met je persoonsgegevens kun je contact opnemen via [email protected].
Als je een klacht wil indienen over het gebruik van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming ([email protected]). De Functionaris voor Gegevensbescherming is onafhankelijk en houdt voor het Trimbos-instituut toezicht op de naleving van de AVG. Als je niet tevreden bent over hoe Trimbos je klacht afhandelt of als je je klacht liever niet bij Trimbos indient, kun je deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring bevat de volgende informatie:

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
 2. Welke gegevens worden door ons verzameld en waarvoor?
 3. Op welk grondslag worden jouw gegevens verwerkt?
 4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?
 5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
 6. Met wie delen wij jouw gegevens?
 7. Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
 8. Wat zijn je rechten?
 9. Wijzigingen

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

Trimbos is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Wij doen er uiteraard alles aan om de privacyregels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en andere wet- en regelgeving na te leven.

2. Welke gegevens worden door ons verzameld en waarvoor?

Als je een test maakt verwerken we de gegevens die je daar invult om je de resultaten van de test te kunnen tonen. Dit kunnen demografische persoonsgegevens zijn, zoals leeftijd en geslacht, en ook bijzondere persoonsgegevens over je rookgedrag, zowel in het heden als in het verleden. Als je de resultaten wil ontvangen verwerken wij jouw e-mailadres om je de resultaten te kunnen sturen. Je e-mailadres wordt niet opgeslagen op onze servers, je gegevens zijn daarom gelijk anoniem.
Als je deelneemt aan een test, gebruiken wij de volgende persoonsgegevens om je resultaten te generen

 • leeftijd
 • je geslacht
 • antwoorden op vragen over je rookgedrag, je mening over roken en stoppen met roken
 • je IP adres
 • eventueel je e-mailadres, als je deze zelf opgeeft, om je de resultaten toe te sturen
  Jouw emailadres verwijderen we direct na verzending van de resultaten. Dit betekent dat de ingevulde gegevens niet meer aan jou te koppelen zijn. De anonieme gegevens worden vervolgens enkel gebruikt voor de volgende onderzoeksdoeleinden:
 • Om het rookgedrag en de mening van jongeren over roken te onderzoeken en om te kijken of dit verschillend is voor verschillende subgroepen.
 • Om de interventie te kunnen verbeteren waar nodig.

3. Op welke grond worden jouw gegevens verwerkt?

Helder op School is en een preventieve dienst die rechtstreeks aan kinderen wordt aangeboden. Eventuele persoonsgegevens worden slechts zeer korte tijd bewaard om de resultaten aan deelnemers te kunnen sturen, indien gewenst. Gebruikers geven hiervoor toestemming door hun e-mailadres in te vullen. Het verstrekken van een e-mailadres is niet noodzakelijk om de interventie te kunnen gebruiken. Volgens overweging 38 van de AVG is toestemming van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt in dit kader niet vereist.

4. Verzamelen wij gegevens over kinderen jonger dan 16?

Ja, deze website is bedoeld voor jongeren vanaf 14 jaar tot en met 19 jaar. Omdat hier sprake is van een adviesdienst voor kinderen over preventie van roken vragen wij geen toestemming van de ouders voor kinderen jonger dan 16.
De interventies op deze website zijn onderdeel van het programma Helder op School. Helder op School is een preventieprogramma over tabak, alcohol, drugs en overmatig gamen dat valt onder het Trimbos-instituut.

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Je naam en e-mailadres worden direct na het afsluiten van de test en verzending van de resultaten verwijderd.

6. Met wie delen wij jouw gegevens?

We slaan jouw gegevens op bij onze ICT-serviceprovider, die daarmee jouw gegevens verwerkt in onze opdracht. De gegevens worden opgeslagen op een server binnen de Europese Unie. Met deze partij hebben wij afspraken gemaakt (een verwerkersovereenkomst) waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid zijn geregeld als je van ons mag verwachten.
We verstrekken je gegevens verder niet aan derden, tenzij het Trimbos-instituut op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

7. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Zo worden de gegevens op een beveiligde server opgeslagen, en hebben alleen de mensen die aan Helder op school jongeren werken toegang tot deze gegevens. Bovendien verplichten wij onze ICT-serviceprovider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

8. Wat zijn jouw rechten?

We verwijderen je e-mailadres direct na verzending van de resultaten. Houd er daarom rekening mee dat we geen gevolg kunnen geven aan een verzoek tot uitoefening van je rechten, omdat wij dan niet meer weten welke gegevens bij jou horen.

9. Wijzigingen

Onze diensten zijn voortdurend in ontwikkeling. Wij behouden ons daarom het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen eventuele gewijzigde versies op de Website. We plaatsen een opvallende melding op onze website en in onze app om je te informeren indien de privacyverklaring is gewijzigd en geven bovenaan de privacyverklaring aan wanneer deze de laatste keer is bijgewerkt. We raden je aan om de nieuwste versie regelmatig te raadplegen. De nieuwe privacyverklaring is na plaatsing van kracht.